Kategoriat
Ajankohtaista

Nuorisoalaa kuunneltava harrastamismahdollisuuksista päätettäessä

Harrastamisen Suomen malli on nykyään nuorisolakiin kirjattu toimintamuoto, jonka tavoitteena on mahdollistaa useampien lasten ja nuorten harrastaminen sisällyttäen mieluisaa ja maksutonta harrastamista perusopetuksen koulupäivien yhteyteen. Tärkeitä pyrkimyksiä omaavaa mallia on jo moni mielellään viemässä ulkomaille. Malli on saanut kuitenkin voimakasta kritiikkiä nuorisoalalta sen huonosta ja hätäisestä valmistelusta sekä arviointipalautteen sivuuttamisesta.

Jo syksyllä 2021 harrastusten järjestäjille suunnatun Allianssin kyselyn tuloksista selvisi, että mallissa on puutteita etenkin ohjaajien yhdenvertaisen kohtelun, työehtojen noudattamisen sekä syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittamisen osalta. Lainvalmistelussa harrastuksen järjestäjien huolia ei huomioitu. Lisäksi mallin toteutuksessa ei ole paljoakaan yhtenäistä linjoja vaan kunnat määrittävät itse harrastustarjonnan. Tässä ei aina oteta huomioon jo olemassaolevia harrastamismahdollisuuksia.

Monet päättäjät ovat edistäneet mallia enemmänkin sen imagollinen hyödyn, kuin todellisen harrastamisen edistämisen, motiivilla.

Kommunistinuorten mielestä lapsille ja nuorille tulee taata mahdollisuus harrastamiseen perheen tulotasosta riippumatta. Parhaiten se onnistuu mahdollisimman monipuolisten kunnallisten liikunta- ja kulttuuripalvelujen avulla sekä tukemalla vähävaraisia harrastustoiminnan järjestöjä.

Nuorisotilojen ja erilaisen yhdessä tekemisen mahdollistaminen osin ohjatusti sekä ehdottoman tarpeellinen etsivä nuorisotyö vaativat myös resursseja kunnan vapaa-aikatoimintaan.

Lapsilta, nuorilta ja heidän perheiltään on tärkeää kysyä, millaista harrastustoimintaa kullekin alueelle kaivataan sekä käydä keskustelua paikallisten harrastusmahdollisuuksien kehittämisestä.

Asuinalueita ja uudisrakentamista suunniteltaessa on pyrittävä ratkaisuihin, joissa ihmisten luonnollisen liikkumisen mahdollisuudet säilyvät. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat harrastamisen ja liikkumisen mahdollisuuksia kehitettäessä sekä harrastus- ja liikuntapaikkoja suunniteltaessa ensiarvoisia lähtökohtia.