Yhdenvertaisuussuunnitelma

Hyväksytty 9.9.2021

Lataa yhdenvertaisuussuunnitelma visuaalisena PDF:nä tästä!

Yleisesti

Tämä asiakirja toimii Kommunistinuorten yhdenvertaisuussuunnitelmana, jonka laatimisesta päätettiin järjestön vuosikokouksessa 13.3.2021.

Kommunistinuoret on Suomen kommunistisen puolueen (SKP) nuorisojärjestö. Meille ominaista on toiminta kapitalismia, rahan valtaa, epäoikeudenmukaisuutta, sortoa ja riistoa vastaan sekä työ uuden sosialistisen järjestelmän eteen, jossa edellä mainitut asiat eivät määritä kenenkään elämää. Päämääränämme on kommunistinen yhteiskunta, jossa ei ole esimerkiksi valtioita tai armeijoita.

Olemme järjestönä aiemmin toimintansa lopettaneen Kommunistisen nuorisoliiton (KomNl) seuraaja sillä erotuksella, että KomNl oli puolueeseen sitoutumaton nuorisojärjestö, kun taas Kommunistinuoret tukee SKP:n toimintaa ja tavoitteita. Kommunistinuoret kirjattiin yhdistysrekisteriin 27.1.2020.

Tämän yhdenvertaisuussuunnitelman on hyväksynyt Kommunistinuorten hallitus 9.9.2021. Suunnitelma on tarpeen mukaan päivittyvä ja jäsenistöämme kehotetaan tutustumaan sen sisältöön. Jokainen Kommunistinuorten jäsen on velvollinen noudattamaan tämän suunnitelman linjauksia. Suunnitelma velvoittaa myös niitä ei-jäseniä, jotka ovat muuten mukana Kommunistinuorten yhteisössä esimerkiksi kuulumalla sisäiselle Discord-serverillemme.

Suunnitelman toteutumisen seuraaminen

Yhdenvertaisuussuunnitelman käytäntöjen ja tavoitteiden toteutumista ja toimintamme yhdenvertaisuusnäkemystä tarkastellaan ja seurataan säännöllisissä Kommunistinuorten kokouksissa sekä jäsenistömme ja aktiiviemme kanssa keskustellen. Suunnitelman toteutumisen seuraamisella pysytään samalla myös kartalla mahdollisista suunnitelman päivitystarpeista.

Miksi tarvitaan yhdenvertaisuussuunnitelma?

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaisesti sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kuten lainkaan kirjain ei automaattisesti tarkoita asian toteutumista, ei järjestötoiminnassakaan pärjätä ilman yhteisiä sopimuksia ja tavoitteita.

Kommunistinuorille yhdenvertaisuus on normi ja jäsenyytemme sitouttaa yhdenvertaisuutta ylläpitävään ja edistävään toimintaan. Säännöissämme sanotaan, että eräs tarkoituksemme on luoda yhteisöllisyyttä ja ilmapiiriä, jossa erilaiset ihmiset kokevat olevansa hyväksyttyjä ja kuultuja. Kaikki toiminta yhteisön eteen vaatii toimia yhteisiin päämääriin sitoutuneilta tovereilta. Siksi suunnitelmassa käydään läpi konkreettisia toimia, joilla Kommunistinuorissa varmistetaan jokaisen toverin yhtäläiset mahdollisuudet osallistua toimintaan, esittää ajatuksia ja tulla kuulluksi.

Tämä yhdenvertaisuussuunnitelma on siis kommunistisen nuorisotoiminnan tietopaketti siihen, mitä toverilliseen yhteisöön kuuluminen tarkoittaa, työkalu mahdollisten epäselvien tilanteiden ratkaisua varten sekä kertauksenomainen katsaus Kommunistinuorten arvoista. Päämäärämme on oikeudenmukainen kommunistinen yhteiskunta yleisperiaatteella ’kukin kykyjensä mukaan, kullekin tarpeidensa mukaan’. Emme hyväksy epäasiallista käytöstä tai syrjintää myöskään matkallamme sosialismiin ja kommunismiin.

Yhdenvertaisuussuunnitelmamme on avoin hyödynnettäväksi kommunistiselle ja työväenliikkeelle sekä koko järjestökentälle. Toivomme, että suunnitelmasta on siis apua myös järjestömme ulkopuoliseen yhdenvertaisuuden edistämistyöhön.

Periaatteet ja toimenpiteet yhdenvertaisuuden eteen

Kaikki ovat erilaisia

Yksilön erilaisuus tarkoittaa jokaisen omien henkilökohtaisten ominaisuuksien variaatioita. Erilainen voi olla monella tapaa ja meillä kaikilla on omanlaisensa henkilökohtaiset ominaisuudet. Erilaisuus voi ilmetä muun muassa ihonvärin, etnisen tausta, kansallisuuden, iän, sukupuolen, identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen, liikuntarajoitteen, vamman, neuroepätyypillisyyden, uskonnon tai uskonnottomuuden muodossa. Yksilöiden omat henkilökohtaiset ominaisuudet ovat järjestölle ja yhteisölle voimavara, sillä ominaisuuksien ja niihin liittyvien kokemusten myötä järjestössä on mahdollista nostaa yhä useamman sorretun ihmisen ja ihmisryhmän ääni kuuluviin esimerkiksi kannanotoissa.

Asiallinen keskustelu ja toverillinen kritiikki

Kaiken Kommunistinuorten sisäisen keskustelun yleisenä periaatteena on asiallisuus ja toverillisuus. Noudatamme toiminnassamme ja sisäisissä menettelytavoissamme demokraattista sentralismia. Se merkitsee, että jäsenille turvataan heidän loukkaamattomiin oikeuksiinsa kuuluva laaja demokratia ja että tämän järjestödemokratian pohjalta toteutetaan järjestötyön yhtenäistämiselle, ohjaukselle ja työnjaolle välttämätön keskitys.

Kommunistinuorissa toimivilla on oikeus esittää kritiikkiä toisen järjestössä toimivan toverin tai yleisesti järjestön toiminnasta sekä tuoda oman näkemyksensä julki. Kritiikki tulee esittää toverillisesti muita kunnioittavalla kielenkäytöllä ja asiapohjalla pitäytyen.

Järjestön kokouksissa päätöksiä tehtäessä – asioiden käsittelyvaiheessa mahdollisesti esiintyvistä erimielisyyksistä huolimatta – ovat enemmistön tekemät päätökset kaikkia järjestön jäseniä velvoittavia.

Epäasialliseen käytökseen ja syrjintään puuttuminen

Jokaisella Kommunistinuorten jäsenellä, aktiivilla ja jollain tavalla on velvollisuus puuttua epäasialliseen käytökseen ja syrjintään sitä havaitessaan tai siitä tiedon saatuaan. Lähtökohtaisesti tällaiseen toimintaan tulee puuttua suoraan itse, mutta mikäli tilanteessa tuntuu fiksummalta välittää tieto nopeasti eteenpäin sellaiselle toverille, jolla on mahdollisuus reagoida asiaan vahvemmin, voi näin myös itse tehdyn harkinnan jälkeen tehdä. Kaikista tärkeintä on, että näihin tilanteisiin kuitenkin reagoidaan ja ne käsitellään.

Epäasiallinen käytös tarkoittaa päällekäyvää, väkivaltaista, uhkailevaa tai uhkauksenomaista ilmaisua tai toimintaa. Syrjintä tarkoittaa joko ihmiseen tai ihmisryhmään kohdistettua loukkaavaa, kielenkäyttöä tai käytöstä kunkin henkilökohtaisten ominaisuuksien takia.

Puuttumisella estetään epäasiallista käytöstä ja syrjintää sekä fyysisissä tapahtumissa että verkossa. Lisäksi aktiivisella puuttumisella on ennaltaehkäistäviä vaikutuksia, kun epäselväksi ei jää ainakaan ne toimintatavat, joilla epäasialliseen käytökseen ja syrjintään puututaan.

Jos tällaista toimintaa toverin taholta havaitaan, on häntä ensisijaisesti huomautettava tästä sekä pyydettävä lopettamaan tällainen käyttäytyminen. Mikäli kyseessä oleva toveri ei ota kriitikkiä vastaan ja samainen käytös jatkuu, ryhdytään kovempiin toimenpiteisiin. Epäasiallisen käytöksen ja syrjinnän tapahduttua Kommunistinuorten Discord-serverillä, voidaan serveriltä jäähylle laittoa harkita. Toistuvista tapauksista seuraa serveriltä erottaminen. Jäsenen kohdalla tämä tarkoittaa myös menettelyn aloittamista yhdistyksen jäsenyydestä erottamiseksi.

Esteettömyys tapahtumissamme

Kommunistinuorten fyysisten tapahtumien suunnitteluissa ja valmisteluissa otetaan huomioon tilojen estettömyys ja valitaan järjestyspaikoiksi ensisijaisesti estettömät vaihtoehdot. Tilojen estettömyydestä tai mahdollisista esteellisyyksistä tiedotetaan avoimesti tapahtumailmoituksissa.

Olemme aina valmiita ottamaan vastaan palautetta estettömyyden toteutumisesta tapahtumissamme ja toiminnassamme. Palautteen avulla pyrimme korjaamaan mahdolliset epäkohdat.

Saavutettavuus verkkosivuillemme

Lisäämme verkkosivuillemme ladattaviin kuviin alt-tekstit ja nimeämme kuvat mahdollisimman selvästi ja kuvaavasti, jotta kuvien lukeminen esimerkiksi ruudunlukulaiteella on mahdollista sujuvalla ja ymmärrettävällä tavalla.

Teemme mielellään verkkosivujemme saavutettavuutta entisestään parantavia toimenpiteitä asiantuntevan palautteen pohjalta.