Mitä on sosialismi?

Aatteen perusasioita avaava teksti on julkaistu myös videolla puhuttuna – katso tästä!

Sosialismi on aate, joka pyrkii sosialistiseen yhteiskuntajärjestelmään. Käsite yhteiskuntajärjestelmä tarkoittaa sanakirjasta lainaten sitä, miten taloudellinen ja poliittinen valta on järjestetty yhteiskunnan sisällä eli millä tavoin talous ja yhteiskunnan toiminnot rakentuvat. Yhteiskuntajärjestelmästä voidaan käyttää myös termiä systeemi. Tällä hetkellä valtaosa maailmasta elää kapitalistisessa yhteiskuntajärjestelmässä, joka perustuu siihen, että tuotantovälineet eli tehtaat, laitokset ja esimerkiksi iso koneet ovat usein yksityisessä omistuksessa.

Kommunistinuorten tavoitteleman sosialismin teoriat pohjautuvat Karl Marxin, Friedrich Engelsin ja Vladimir Leninin ajatuksiin.

Lyhyesti sanottuna kapitalismi on huono, epäonnistunut ja toimimaton systeemi. Kapitalismin tyyppivikoihin kuuluu se, että varallisuus ja sitä kautta valta kasaantuu harvoille, koska omistava luokka kerää yritysten voitot ja työläisten tekemän työn tulokset. Yksityisessä bisneksessä työntekijät tuottavat omalla työllään omistajille voittoa ja tämä korostuu yrityksen koon kasvaessa. Eriarvoisuus näkyy sekä valtavina tuloeroina ja varallisuuseroina että myös tulotason vaikutuksena yksilön mahdollisuuksiin edetä elämässään. Tällaisen selkeän eriarvoisuuden takia Suomessakin on luokkaeroja, eriarvoisuutta yhteiskuntaluokkien välillä. Kapitalismissa myös ympäristön avulla tavoitellaan voittoa ja mitkä vaan luonnonvarat on käytännössä ostettavissa tai puhtaasti voitontavoittelua varten käytettävissä.

Kapitalismin tyyppivikoihin kuuluu se, että varallisuus ja sitä kautta valta kasaantuu harvoille, koska omistava luokka kerää yritysten voitot ja työläisten tekemän työn tulokset.

On hyvä huomata, että esim. Suomessa ja etenkin muissa Pohjoismaissa julkisella sektorilla eli valtiolla ja kunnilla on iso rooli palvelujen järjestäjinä. Julkinen sektori ei ole kapitalismille olennainen, vaan sen sijaan valtion ja kuntien toiminta on enemmänkin keskiössä sosialistisessa yhteiskuntajärjestelmässä. Vahva julkinen sektori kapitalismissa on ehdottomasti ihmisten etu, mutta ei kuitenkaan poista kapitalismin vikoja tai ongelmia, koska ne on sisäänrakennettu systeemiin.

Sosialismi on välivaihe kohti kommunismia. Kapitalismista ei voi suoraan edetä kommunismiin, vaan tarvitaan juurikin tämä sosialismin välivaihe, jossa yhteiskunnan rakenteita muutetaan oikeudenmukaisemmiksi, demokraattisemmiksi ja solidaarisemmiksi. Mikään yksittäinen maa ei voi olla kommunistinen, mutta sosialistinen se voi olla. Tämän vuoksi on harhaanjohtavaa puhua kommunistisesta valtiosta. Kommunismista lisää täällä!

Kapitalismista ei voi suoraan edetä kommunismiin, vaan tarvitaan juurikin tämä sosialismin välivaihe, jossa yhteiskunnan rakenteita muutetaan oikeudenmukaisemmiksi, demokraattisemmiksi ja solidaarisemmiksi.

Miten asiat sitten hoidettaisiin paremmin sosialismissa? Kyse on siitä, minkälaisten arvojen pohjalle yhteiskunta rakentuu ja miten se toimii. Sosialistisen yhteiskunnan keskiössä on ihmiset, eläimet ja ympäristö. Elollinen elämä eikä raha. Talous ei määritä yhteiskuntaa, sillä talous rakennetaan toimimaan yhteiseksi parhaaksi.

Marxilaisen talousteorian mukaan sosialistisessa tuotantojärjestelmässä vallitsee kapitalistin yksityisomistuksen sijasta yhteisomistus muun muassa valtion, kuntien ja osuuskuntien avulla. Perusero on siinä, että kapitalismissa tuotantovälineistä puserrettava hyöty (aineellinen tuotanto + lisäarvo) palautuu kokonaan tuotantovälineet omistavalle kapitalistille vähennettynä työntekijälle maksettavalla palkan osuudella, kun taas sosialismissa lisäarvo jaetaan kaikkien kesken.

Sosialismissa tuotantovälineet ovat kansan yhteisomistuksessa ja tavaroita ja palveluita ei myöskään tuoteta voitontavoittelun takia, vaan yhteiseen hyvään. Oleellista tässä on myös se, että sosialismissa materiaa pyritään tuottamaan vain todellisen tarpeen mukaan eli tuotannon määrissä käytetään järkevämpää suunnittelmallisuutta. Kapitalismissa materiaa tuotetaan aivan liikaa ja ihmisille luodaan uusia tarpeita markkinoinnin avulla. Tämän seurauksena ympäristö tuhoutuu.

Sosialismissa tuotantovälineet ovat kansan yhteisomistuksessa ja tavaroita ja palveluita ei myöskään tuoteta voitontavoittelun takia, vaan yhteiseen hyvään.

Sosialistinen solidaarisuus näkyy konkreettisesti esimerkiksi siinä, että yhteiskunta takaa jokaisen mahdollisuudet perustarpeisiin (asumiseen, elämiseen riittävään tulotasoon, peruspalveluihin ja oikeusturvaan) eikä eri maista tulevia työläisiä ja kansoja aseteta toisiaan vastaan. Nykyinen kapitalismi on synnyttänyt rasismin, joka pohjautuu juurikin rakenteissa olevaan eriarvoisuuteen.

Kommunistinuoret tavoittelee poliittista vallankumousta, jonka suuntana on sosialismi, demokraattinen välivaihe. Tähän tavoitteeseen pyritään vaikuttamalla ja agitoimalla kansanliikkeiden, järjestöjen, aktivismin ja vaalien kautta yhteistyössä muiden systeeminmuutosta vaativien kanssa. Tähän porukkaan myös sä olet tervetullut mukaan – liity jäseneksi!

Kysyttävää? Laita viestiä somessa tai sähköpostilla kommunistinuoret@gmail.com!