Ajankohtaispoliittiset kannat

Kommunistinuorten ja SKP:n politiikka perustuu työväenluokkaiseen, solidaariseen ja internationalistiseen marxilaiseen ja leninistiseen aatepohjaan, jota toteutetaan muun muassa kampanjoilla, kannanotoilla, vaaleissa ja suoralla aktivismilla. Ajankohtaispoliittisten kantojen päämääränä on sosialismi ja kommunismi.

• Lyhennetään yleistä työaikaa 6 tuntiin päivässä ja 30 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta. Ryhdytään työllistämään ihmisiä kuntien, hyvinvointialueiden ja valtion palveluihin sekä laajennetaan julkisen sektorin toimintaa. Turvataan reilu elämiseen riittävä minimipalkka ja mahdollisuudet kokoaikatyöhön.

• Irtaudutaan kokonaan Nato-sopimuksista ja -yhteistyöstä, voimistetaan keskustelua Natosta eroamiseksi, pienennetään ylipaisutettuja sotilasmenoja, lopetetaan militarismin ilmapiiri yhteiskunnassa sekä ryhdytään toteuttamaan rauhanpolitiikkaa sekä sisä- että ulkopolitiikassa.

Torjutaan ympäristökriisiä lopettamalla kapitalistinen materian ylituotanto ja ylikulutus sekä kehittämällä joukkoliikennettä, yhteiskäyttöautojen hyödyntämistä, kasvipohjaisen ruoan tuotantoa ja uusiutuvaa energiaa.

• Kansallistetaan luonnonvarat ja turvataan kaavoituksella riittävät metsäalueet, pääsy lähiluontoon ja viheralueet. Uudistetaan kaivoslaki paikallisten asukkaiden sananvaltaa ja ympäristöä kunnioittavaksi sekä toteutetaan reilu kaivosvero.

• Poistetaan huumeiden käytön ja pienien määrien hallussapidon rangaistavuus hoitoon hakeutumisen edistämiseksi. Perustetaan julkisen sektorin toimesta käyttöhuoneita, jolloin huumeita käyttävällä ihmisellä on matalampi kynnys avun ja hoidon saamiseksi ja pienempi riski esim. yliannostuksille. Korostetaan päihdepolitiikassa ennaltaehkäisyn roolia, toimivia turvaverkkoja ja julkisia lähipalveluja.

• Terveydenhuollossa on perustettava julkisia gynekologin palveluita, jotta gynekologikäyntejä ja konsultaatiota voidaan tarjota matalalla kynnyksellä. Kuntien on tarjottava kaikille sitä tarvitseville maksuton ehkäisy. Sukupuolitautitesteihin on päästävä ilman ajanvarausta ja pikatestien ollessa mahdollisia myös nimettömästi. Oikeus aborttiin raskaana olevan omasta tahdosta ja ilman syyn kertomisen pakkoa on turvattava.

• Asetetaan vuokra-asuntoihin oikeudenmukainen vuokrakatto, jolla turvataan asumisen perusoikeuden toteutuminen kohtuullisella tavalla. Poistetaan asunnottomuus turvaamalla jokaiselle oma koti. Vuokrien kuriin laittaminen on myös tehokas ja inhimillinen tapa pienentää asumistukimenoja.

• Mahdollistetaan kolmas juridinen sukupuoli, lopetetaan vähemmistöihin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset sekä varmistetaan palvelujen resurssit ja henkilöstön asiaankuuluva osaaminen. Translakia on uudistettava niin, että sukupuolen juridinen korjaaminen on mahdollista myös alaikäisille. Intersukupuolisten lasten kiireettömät, kosmeettiset operaatiot on kiellettävä.

• Kehitetään lähidemokratiaa ja osallistuvaa budjetointia, jolla siirretään todellista päätösvaltaa asukkaille ja heidän valitsemilleen edustajille, kuten aluelautakunnille, kunnanosavaltuustoille ja aluefoorumeille. Kunnalliset ja alueelliset kansanäänestykset ja kuntalaisaloitteet ovat tärkeitä demokratian keinoja, joita ei saa kuntien johdossa sivuuttaa.

• Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia tulee parantaa antamalla tiloja laajemmin maksutta asukkaiden käyttöön sekä antamalla tietoja ja resursseja vaihtoehtoisten esitysten tekemiseen. Nuorisovaltuustolla tulee olla todellista päätösvaltaa nuorisotyössä ja budjetissa sekä esitys- ja läsnäolo-oikeus valtuustossa ja lautakunnissa.

• Toteutetaan solidaarista ja humaania maahanmuuttopolitiikkaa, joka ottaa kantaa ja vaikuttaa ehkäisevästi maahanmuuton ja pakolaisuuden juurisyihin (mm. imperialistisiin sotiin ja sortoon, ympäristökriisiin), mahdollistaa turvalliset maahanpääsyn väylät sekä moninkertaistaa integraation, kielikoulutuksen ja työllistymisen tai kouluttautumisen resurssit.

• Kirkko ja valtio on erotettava toisistaan. Päiväkodin ja koulun vuosisuunnitelmiin ja päiväohjelmiin ei saa sisällyttää jumalanpalveluksia, hartaustilaisuuksia eikä uskonnollisia toimituksia. Uskonnonopetus on lopetettava varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa ja lukiossa. Sen sijaan elämänkatsomustiedon asemaa on vahvistettava ja se on avattava kaikille valittavissa olevaksi katsomusaineeksi. Jumalanpilkka on poistettava rikoslaista, mutta kiihottamista kansanryhmiä vastaan ei tule hyväksyä. Myös alaikäisillä on oltava mahdollisuus erota uskontokunnista halutessaan ilman huoltajan suostumusta.

• Matka kohti fasismia on pysäytettävä lisäämällä demokraattista valtaa yhteiskunnassa ja vähentämällä pääoman valtaa. Yhteiskunnassa on vahvistettava sosiaaliset ja demokraattiset oikeudet kaikille. Kaikkia yrityksiä rajata osa ihmisistä käytännöillä ja lainsäädännöllä niiden ulkopuolelle on vastustettava määrätietoisesti. Tähän tarvitaan laajaa ja solidaarista yhteistoimintaa äärioikeistoa, rasismia ja fasismia vastaan.

• Poliisin toiminnasta on tehtävä riippumaton tutkimus ulkopuolisen selvitysryhmän toimesta, ja rakenteista on kitkettävä rasistiset ja äärioikeistolaiset ajatukset. Suomeen on perustettava rasismin vastainen työryhmä, joka purkaa rasistisia ennakkoluuloja ja niihin pohjaavia käytäntöjä poliisissa. Tarvitaan myös taho, joka valvoo poliisin toimintaa yleisemminkin.

• Turvataan eläinten oikeudet muun muassa uudistamalla eläinten hyvinvointilaki eläinten oikeuksien eikä tuottajien ehdoilla, tunnustamalla eläinten itseisarvo ja kieltämällä turkisturhaus ja porsitushäkit. Kuunnellaan eläinoikeusjärjestöjä ja tehdään yhteistyötä toimijoiden kanssa. Lisätään tiedotusta eläinten oikeuksista kunnissa.