Säännöt

Säännöt päivitetty viimeksi vuosikokouksessa 13.3.2021.

​1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kommunistinuoret ry, ruotsiksi Ungkommunisterna rf, ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Toiminnan tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on:

  • tarjota kommunistisille ja kommunismista kiinnostuneille alle 35-vuotiaille nuorille keskustelualustan, toimintaa, verkostoitumista ja sivistystä
  • jakaa tietoa sosialismista ja kommunismista sekä edistää nuorten itsenäistä, kriittistä ajattelua
  • vaikuttaa sekä ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja politiikkaan Suomessa ja kansainvälisesti
  • luoda yhteisöllisyyttä ja ilmapiiriä, jossa erilaiset ihmiset kokevat olevansa hyväksyttyjä ja kuultuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

  • järjestää erilaisia tapahtumia, toimintaa ja tilaisuuksia
  • laatia ja julkaista kannanottoja ja julkilausumia
  • toimia aktiivisesti yhteistyössä kommunististen, vasemmistolaisten ja muiden edistyksellisten nuorisojärjestöjen, puolueiden, liikkeiden ja aktiivien kanssa.

​Yhdistyksen toiminta perustuu kolmen I:n periaatteeseen: inklusiivisuuteen, intersektionaalisuuteen ja internationaalisuuteen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa em. tarkoitusta varten julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys on Suomen kommunistisen puolueen (SKP) nuorisojärjestö ja tukee toiminnassaan puolueen tavoitteita ja toimintaa.

3. Jäsenet

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen jäsenhakemuksensa jättöpäivänä 15 vuotta täyttänyt, ja 13 vuotta täyttänyt huoltajan suostumuksella. Jäseneksi hakevien on hyväksyttävä yhdistyksen tarkoitus ja säännöt.

Yhdistyksen tukijäseneksi voi liittyä yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä 35 vuotta täyttänyt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vähintään kahden vuoden ajalta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä. Varajäseniä voidaan valita 0-8. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä, ja taloudenhoitaja vain taloutta koskevissa asioissa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on luovutettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi todetaan se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen jäsenille lähetettävällä sähköpostiviestillä sekä yhdistyksen julkisessa viestintäkanavassa taikka yhdistyksen tai puolueen verkkosivuilla tapahtumakalenterissa.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, yhdistyksen toimihenkilöt ja hallituksen muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, mikäli hallitus on tästä kokouskutsussa ilmoittanut ja antanut ohjeet osallistumisesta.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamissta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Vuosikokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.